Algemene voorwaarden Paul van Slooten Consultancy

  1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Paul van Slooten Consultancy.
  2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Paul van Slooten Consultancy, vrijwaart de opdrachtgever Paul van Slooten Consultancy tegen alle aanspraken - de door Paul van Slooten Consultancy in verband daarmee te maken kosten inbegrepen - van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door Paul van Slooten Consultancy voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
  3. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Dit tarief is exclusief omzetbelasting.
  4. Door Paul van Slooten Consultancy aan de opdrachtgever verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Paul van Slooten Consultancy gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele kosten die door Paul van Slooten Consultancy worden gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van de opdrachtgever van diens betalingverplichtingen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
  5. Paul van Slooten Consultancy verplicht zich tot het doen van afdracht van loonheffing en premies sociale verzekeringen over het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium.
  6. Opdrachtgever en Paul van Slooten Consultancy kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft Paul van Slooten Consultancy recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Paul van Slooten Consultancy zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van het honorarium voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Paul van Slooten Consultancy zal deze waar mogelijk in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan opdrachtgever in rekening gebracht. Paul van Slooten Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
  8. Op de door Paul van Slooten Consultancy gedane offertes en op alle met Paul van Slooten Consultancy aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.